Kỹ thuật nuôi yến trong nhà | Giải pháp xây nhà nuôi yến hàng đầu tại Việt Nam Image
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Nuôi chim yến: là hoạt động dẫn dụ và khai thác tổ của chim yến (tổ yến). 2. Cơ sở nuôi chim yến: là cơ sở thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân có nuôi chim yến, bao gồm toàn bộ công trình xây dựng để phục vụ hoạt động nuôi chim yến mang tính chất thương mại bao gồm nhà nuôi chim yến, nhà kho và cơ sở chế biến. 3. Nhà nuôi chim yến: là công trình xây dựng được cải tạo hoặc xây mới nhằm mục đích làm nơi dẫn dụ để chim yến trú ngụ và làm tổ. 4. Dẫn dụ chim yến: là việc sử dụng thiết bị âm thanh để hấp dẫn chim yến trú ngụ và làm tổ.